středa 30. června 2010

Plná moc vzor

Přidáváme aktualizovaný vzor plné moci
Plná mocí zmocňuje zmocnitel zmocněnce k zastupování (vykonání právního úkonu) v konkrétní věci. Ve složitějších případech se používá takzvaná generální plná moc. Při udílení generální plné moci doporučujeme býti opatrný. Pokud je třeba udělit plnou moc například advokátovi při zastupování, je důležité vymezit případ ve kterém je plná moc udílena. Plnou moc podrobně upravuje občanský zákoník.

Plná moc - náležitosti
Plná moc musí obsahovat tyto náležitosti:
 • kdo plnou moc uděluje (zmocnitel)
 • komu je plná moc udělována (zmocněnec)
 • vymezení právních úkonů, ke kterým je plná moc vystavena
 • časové období plné moci
 • datum udělení plné moci a podpis zmocnitele a prohlášení o přijetí plné moci od zmocněnce

  Způsob udělení plné moci
  Nejčastěji se plná moc uděluje písemně. Ve většině případů není třeba mít plnou moc notářsky ověřenou. Plnou moc lze také udělit ústně, nebo přímo na jednání zápisem do protokolu.

  Vzor generální plné moci

  Plná moc
  Já .............................., datum narození .......................
  bytem .................................,

  ZMOCŇUJI

  pana/paní ..............................., datum narození ......................
  bytem .................................,

  k zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, dále jednat mým jménem, činit veškeré úkony včetně podávání písemných návrhů a žádostí, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních i či jiných řízení, přijímat plnění nároků a vymáhat neplnění povinností třetích osob, případně se nároků vzdávat, uzavírat smíry a narovnání.
  Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

  V ..................... dne ....................

  ..................................
  Zmocnitel

  Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:
  V ..................... dne ....................

  ..................................
  Zmocněnec

  Vzor plné moci ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

  Žádné komentáře:

   
  PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz