čtvrtek 31. července 2008

DPH formuláře, formuláře k dani z přidané hodnoty

DPH formuláře, daň z přidané hodnoty formulář, vzory formulářů k dani z DPH

Daňové formuláře, formuláře k dani z přidané hodnoty, DPH. Přinášíme aktuální vzory daňových formulářů, které se vztahují k DPH - dani z přidané hodnoty. Všechny formuláře jsou v platném znění roku 2008 a jsou originálními vzory poskytovanými Ministerstvem financí ČR. Formuláře se týkají zejména všech plátců DPH. Tyto daňové formuláře jsou očíslovány dle označení ministerstvem financí. Všechny vzory je možné vytisknout a použít.

Daňové formuláře pro vyměřovací řízení DPH 2008

Přiznání k dani z přidané hodnoty v češtině - formulář 25 5401 vzor č. 14
Přiznání k dani z přidané hodnoty v (česko-anglická verze) - formulář 25 5401/A vzor č. 14
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty - formulář 25 5412 vzor č. 10
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty (anglická verze) - formulář 25 5412/A vzor č. 10
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty podle § 80 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty - formulář 25 5480 vzor č. 8
Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty podle § 86 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - formulář 25 5508 vzor č. 3
Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - dvojjazyčná verze (česko-anglická verze) - formulář 25 5521 vzor č. 2
Následné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty - dvojjazyčná verze (CZ-EN) - formulář 25 5521/a vzor č. 2
Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení - formulář 25 5525 vzor č. 3
Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení - anglická verze - formulář 25 5525 vzor č. 3
Hlášení o dodání nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty - formulář 25 5526 vzor č. 2
Hlášení o pořízení nového dopravního prostředku podle § 19 zákona o dani z přidané hodnoty - formulář 25 5527 vzor č. 2

Daňové formuláře jsou ke stažení zde

Další informace k dani z DPH můžete nalézt na stránkách České daňové správy

středa 30. července 2008

Osobní dotazník, formulář osobního dotazníku

Osobní dotazník, vzor osobního dotazníku, formulář personálního dotazníku

Osobní personální dotazník je dalším vzorem dotazníku připraveného k vyplnění. Tento typ osobního dotazníku se velmi často používá ve státní správě. Připravený vzor osobního dotazníku je možné tisknout nebo dále upravovat.

Při vyplňování osobních dotazníků byste se měli seznámit s tím, jak bude s vyplněným dotazníkem naloženo. Zejména jde o nakládání s osobními údaji a tedy jeho následnou skartací, či vložením do složky zaměstnance v případě, že budete přijati do zaměstnání. Nedoporučujeme podepsání souhlasu s libovolným nakládáním s údaji, které jste do dotazníku vyplnili. Vaše údaje by mohly být zneužity k marketingové činnosti dalších subjektů. Před vyplněním dotazníku byste měli být seznámeni s tím, jakým způsobem bude s vyplněným dotazníkem dále nakládáno a vždy by jste měli podepsat souhlas s nakládáním s vašimi osobními údaji. Právě ve vašem souhlasu by mělo být uvedeno k jakému účelu tento souhlas dáváte a jakým způsobem jej lze kdykoli odvolat.

Vzor/formulář osobního personálního dotazníku, osobní dotazník ve formátu .xls ke stažení Osobní dotazník

úterý 29. července 2008

Reklamace, reklamace zboží, vzor reklamace

Reklamace, vzor reklamace zájezdu

Přidáváme vzor reklamace zájezdu. Reklamce zboží či služeb je velmi individuální a tak žádný vzor reklamace - dokument neexistuje. Reklamce je vždy specifická a závisí na druhu zboží a obchodních podmínkách prodejce. Prodejce nesmí při reklamaci porušovat zákon, zejména občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Například při reklamaci nemůže prodejce požadovat vrácení zboží v původním obalu. Při reklamaci také není nutné mít záruční list, stačí doklad o koupi, případně svědek, který dosvědčí že jste zboží v prodejně zakoupili.

Vzor reklamace zájezdu se týká porušení cestovní smlouvy, kterou klient cestovní kanceláře uzavírá s cestovní kanceláří či agenturou. V cestovní smlouvě by měly být podrobně rozepsány všechny služby, které zájezd zahrnuje. V případě neposkytnutí všech služeb, nebo služeb v kvalitě, ve které jsou specifikovány v cestovní smlouvě, může klient podat reklamaci a nárokovat vrácení peněz. Reklamaci by měl klient podat nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu, jinak nárok zaniká.

Reklamace, vzor/formulář reklamace zájezdu ve formátu .doc ke stažení Reklamace zájezduReklamace zájezdu - vzor

.......Adresa Cestovní kanceláře......
.......Adresa Cestovní kanceláře......
.......Adresa Cestovní kanceláře......V .......... dne ..............

Vážení,

zakoupili jsme si od Vaší cestovní kanceláře ................(název CK), ........................., IČ: ............. (dále jen „CK“), zájezd do Bulharska, do hotelu Kotva v přímořském letovisku Primorsko u pro dvě osoby od ........... do ............ Číslo smlouvy uzavřené s Vaší cestovní kanceláří je ..................

Po příjezdu do hlavního města Bulharska Sofie, kde jsme měli strávit jednu noc ve čtyř hvězdičkovém hotelu, nám bylo řečeno, že hotel je již plně obsazený a tedy budeme muset přenocovat v autobuse či na blízkém nádraží. Tímto byla z Vaší strany porušena cestovní smlouva uzavřená s námi dne ........ Doposud jsme od Vás nedostali žádné vyrozumění o finančním odškodnění za nesplněné služby.

Tímto tedy řádně a včas ve lhůtě uplatňujeme nárok na slevu z ceny zájezdu spočívající ve vrácení částky ......... Kč, kterou jsme zaplatili za výše uvedené služby, které nebyly realizovány. Peníze nám vraťte do deseti dnů od obdržení této výzvy na účet č. ......................

S pozdravem

Jan Novák
datum narození .............., bytem ............


Jana Nováková
datum narození .............., bytem ............

Reklamace, vzor/formulář reklamace zájezdu ve formátu .doc ke stažení Reklamace zájezdu

pátek 25. července 2008

Pověření, pověření zaměstnance

Pověření vzor, pověření formulář, pověření zaměstnance

Vzor pověření zaměstnance podle ustanovení "starého" zákoníku práce, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Zkontrolujte si pověření, které jste přijali od svého zaměstnavatele, zda odpovídá našemu vzoru.

Vzor/formulář pověření zaměstnance ve formátu .doc ke stažení Pověření

Pověření
dle § 9 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění


Zaměstnanec:
trvalé bydliště:
r.č.:


Věc: Pověření zaměstnance

Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 1.7.2005 jste v naší společnosti zaměstnán jako prodavač spojovacího materiálu.

Tímto Vás na základě výše uvedeného ustanovení zákoníku práce

pověřujeme,

abyste jménem naší společnosti přebíral od všech dodavatelů dodávky zboží a za tímto účelem vydával těmto dodavatelům vydával příslušná potvrzení.

V .................................... dne .........................

Zaměstnavatel:
se sídlem
IČ:
zastoupen:
tel., fax:

........................................................
...................................................................................................................................podpis zaměstnavatele

Vzor/formulář pověření zaměstnance ve formátu .doc ke stažení Pověření

Dohoda o sážkách ze mzdy

Srážky ze mzdy, dohoda o srážkách ze mzdy

Vzor dohody o srážkách ze mzdy uplatní zaměstnavatel v případě pokud se dohodne se zaměstnancem na úhradě vzniklé škody způsobené zaměstnancem.

Vzor dohody o srážkách ze mzdy ve formátu .doc ke stažení - Dohoda o srážkách ze mzdy


Dohoda o srážkách ze mzdy

Zaměstnavatel:
se sídlem IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

Zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:

uzavírají tuto dohodu o srážkách ze mzdy

Zaměstnanec ................. je zaměstnán u společnosti ........................ na pracovní pozici ................................. Zaměstnanec uzavřel dne .................... dohodu se zaměstnavatelem, ve které se zavázal zaplatit svému zaměstnavateli z titulu odpovědnosti za škodu, kterou mu způsobil svým zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů částku .................... Kč v pravidelných měsíčních splátkách ................ Kč měsíčně počínaje dnem .....................

Zaměstnanec souhlasí, aby zaměstnavatel k uspokojení tohoto nároku prováděl pravidelné srážky ze mzdy v částce ................... Kč měsíčně počínaje dnem ..................... až do zaplacení celé dlužné částky.

Smluvní strany tímto berou na vědomí, že v žádném měsíci nesmí srážky ze mzdy činit více, než by činily při provádění výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu.
V .................................... dne .........................

......................................................... ...........................................................................................
...........podpis zaměstnance........................................... ........... podpis zaměstnavatele

Vzor dohody o srážkách ze mzdy ve formátu .doc ke stažení - Dohoda o srážkách ze mzdy

úterý 22. července 2008

Platová třída, tabulky všech platových tříd

Platové třídy, výše platu podle platové třídy, seznam všech platových tříd

Platové třídy stanoví nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Celkem známe tři skupiny platových tříd stanovených právě nařízením vlády:

§ 5
Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

(2) Zaměstnanci, který je

a) pedagogickým pracovníkem^16) nebo vykonává výchovnou, vzdělávací, konzultační a další odbornou činnost v oblasti volného času dětí klientů azylových zařízení^17), nebo ve zdravotnických zařízeních,

b) zdravotnickým pracovníkem^18), který vykonává pedagogickou činnost,

c) výzkumným a vývojovým pracovníkem,

d) lektorem Justiční akademie^19),

e) zaměstnancem Správy jeskyní České republiky nebo Českého hydrometeorologického ústavu,

f) odborným pracovníkem muzea, galerie, knihovny^20), státní památkové péče, hvězdárny a planetária, zoologické zahrady, Národního filmového archivu, Divadelního ústavu nebo uměleckým zaměstnancem divadla, symfonického orchestru nebo pěveckého sboru,

g) pracovníkem v sociálních službách^21),

h) sociálním pracovníkem^22) nebo vedoucím zaměstnancem v zařízení sociálních služeb, jestliže je po něm v rámci téhož pracovního poměru, vedle výkonu řídící funkce, požadován i výkon činnosti sociálního pracovníka,

i) zaměstnancem, který vykonává práce převážně manuálního charakteru při zajišťování sjízdnosti, oprav a údržby pozemních komunikací, svozu a zpracování komunálního odpadu a údržby veřejné zeleně,

j) zaměstnancem Institutu pro místní správu Praha,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů
uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zaměstnanci, který je

a) uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,

b) úředníkem územního samosprávného celku^23),

c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,

d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,

e) zdravotnickým pracovníkem^18) a vykonává zdravotnické povolání,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Zdravotnickému pracovníkovi, který je vedoucím zaměstnancem ve zdravotnickém zařízení, náleží platový tarif podle předchozí věty jen v případě, je-li po něm v rámci téhož pracovního poměru, vedle výkonu řídící funkce, požadován i výkon zdravotnického povolání^24).

Zde přinášíme kompletní tabulky platových tříd rozdělených podle platových tříd, platových stupňů a platových tarifů.

Aktuální tabulky platových tříd ve formátu .xls ke stažení - Platové třídy

Plná moc výpověď, výpověď plné moci vzor

Výpověď plné moci, vzor

Přidáváme výpověď plné moci ze strany zmocněného. Pokud potřebujete ukončit plnou moc, kterou jste podepsali na časově neomezenou dobu, je třeba podat výpověď takovéto plné moci. Plná moc, která je uzavřena na splnění určitého úkonu zaniká nejpozději jeho splněním.

Článek se vzorem generální plné moci ke stažení

Vzor výpovědi plné moci ve formátu .doc ke stažení zde
Vzor výpovědi plné moci ve formátu .rtf ke stažení zdeVýpověď plné moci
Já .............................., datum narození .......................
bytem .................................,
tímto
VYPOVÍDÁM
plnou moc, udělenou mi dne ................ panem/paní ........................., narozeným/né dne .........................., bytem..............., v rozsahu zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, dále jednat jménem pane/paní .................., činit veškeré úkony včetně podávání písemných návrhů a žádostí, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních i či jiných řízení, přijímat plnění nároků a vymáhat neplnění povinností třetích osob, případně se nároků vzdávat, uzavírat smíry a narovnání.
Tato výpověď plné moci je platná dnem doručení.

V ..................... dne ....................

..................................
(Vaše jméno)

Vzor výpovědi plné moci ve formátu .doc ke stažení zde
Vzor výpovědi plné moci ve formátu .rtf ke stažení zde

Plná moc, vzor plné moci, plná moc formulář

Plná moc, vzor/formulář plné moci

Přidáváme vzor generální plné moci. Plnou moc upravuje občanský zákoník a lze ji zřídit mezi fyzickými a právnickými osobami v libovolné kombinaci.

Takzvanou generální plnou moc lze doporučit jen ve výjimečných a naléhavých případech. Pokud to není nevyhnutelné je lepší v plné moci vymezit přesné úkony, kterých se zmocnění týká tak, aby nemohlo dojít k zneužití plné moci či k nezamýšlenému jednání zmocněnce na úkor zmocnitele. Například při právním zastoupení lze vymezit plnou moc předmětem sporu.

Součástí udělení plné moci nemusí být podpis toho kdo plnou moc přijímá, přesto doporučujeme souhlas s přijetím plné moci doložit podpisem na plné moci samé. Vyhnete se tak případným dohadům, zejména s úředníky a orgány veřejné správy.

Zastoupení na základě plné moci upravuje občanský zákoník v § 31 takto:

§ 31
(1) Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění.

(2) Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc.

(3) Plnou moc lze udělit i několika zmocněncům společně. Není-li v plné moci udělené několika zmocněncům určeno jinak, musí jednat všichni společně.

(4) Je-li třeba, aby právní úkon byl učiněn v písemné formě, musí být plná moc udělena písemně. Písemně musí být plná moc udělena i tehdy, netýká-li se jen určitého právního úkonu.


Aktuální znění zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, naleznete zde.

Vzor všeobecné, takzvané generální plné moci nabízíme níže ke stažení zdarma.

Vzor plné moci ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor plné moci ve formátu .rtf ke stažení zdarma zdePlná moc
Já .............................., datum narození .......................
bytem .................................,

ZMOCŇUJI

pana/paní ..............................., datum narození ......................
bytem .................................,

k zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, dále jednat mým jménem, činit veškeré úkony včetně podávání písemných návrhů a žádostí, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních i či jiných řízení, přijímat plnění nároků a vymáhat neplnění povinností třetích osob, případně se nároků vzdávat, uzavírat smíry a narovnání.
Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V ..................... dne ....................

..................................
Zmocnitel

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:
V ..................... dne ....................

..................................
Zmocněnec

Vzor plné moci ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor plné moci ve formátu .rtf ke stažení zdarma zde

Dotazník, vzor osobního dotazníku, dotazník - formulář ke stažení

Osobní dotazník, formulář dotazníku, osobní dotazník vzor

Osobní dotazník slouží zejména k identifikaci osoby a shromáždění dalších osobních údajů, kterými mohou být: zájmy, fotografie, pracovní zkušenosti, rodinný stav apod. Osobní dotazník se též velmi často využívá při pohovorech s uchazeči o zaměstnání. Osobní dotazník je v tomto případě jakým si vodítkem pro zaměstnavatele, vedle životopisu a motivačního dopisu, podle kterého se snaží udělat si o uchazeči co nejpřesnější představu.

Níže uvedený vzor osobního dotazníku ke stažení je možné dále upravovat nebo vytisknout a ihned použít.

Vzor/formulář dotazníku, osobní dotazník ve formátu .xls ke stažení zde

sobota 19. července 2008

Doklad - příjmový pokladní doklad, vzor dokladu

Příjmový pokladní doklad, vzor dokladu zdarma.

Pokladní doklad příjmový je dalším vzorem pro účetnictví ke stažení zdarma. Níže uvedený vzor příjmového dokladu odpovídá tiskopisu pokladního příjmového dokladu, který můžete běžně zakoupit v papírnictví. Pokladní příjmový doklad slouží též jako daňový doklad. Vzor příjmového pokladního dokladu je ve formátu .xls a je možné jej libovolně upravovat a tisknout. Elektronické vedení příjmových dokladů je bezesporu užitečnější než vedení papírových příjmových dokladů. Pokud jste zkušenými uživateli tabulkového kalkulátoru (Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc apod.) můžete si pokladní doklad dále upravit a nastavit, tak abyste využili maximální potenciál elektronického provedení příjmového pokladního dokladu - automatické číslování dokladů, sčítání příjmových částek apod.

Příjmový pokladní doklad, vzor tiskopisu příjmového pokladního dokladu ve formátu .xls ke stažení zde

neděle 13. července 2008

Dodací list, vzor dodacího listu ke stažení

Dodací list, vzor dodacího listu, formulář - dodací list

Dodací list slouží k předání objednaného zboží, jako doklad o předání a převzetí zboží. Dodací list musí jít fyzicky s dodávkou, aby objednatel mohl provést přejímku dodaného zboží. Dodací list slouží pouze k prvotní evidenci zboží a proto není daňovým dokladem. Níže uvedený vzor dodacího listu obsahuje všechny předepsané náležitosti a splňuje náležité podmínky, aby jej bylo možné použít i v běžném skladovém provozu.

Dodací list, vzor dodacího listu ke stažení zdarma ve formátu .xls zde

Objednávka, vzor objednávky cz

Objednávka formulář, vzor objednávky, objednávkový list - vzor cz.

Objednávkový list je dalším účetním dokumentem pro firmy a živnostníky. Náležitostmi jsou zejména úplné udaje o objednateli a odběrateli, popis objednávaného zboží, místo a forma předání zboží, způsob a datum úhrady ceny za objednané zboží. K objednávce zboží se používají objednávkové formuláře nebo objednávkové či objednací listy.

Objednávkový list, vzor objednávkového listu ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

Kniha jízd, vzor knihy jízd ke stažení zdarma, formulář knihy jízd

Kniha jízd, vzor knihy jízd ke stažení zdarma.

Kniha jízd slouží pro přehlednou správu firemních nebo služebních vozidel. Formulář knihy jízd si můžete stáhnout zdarma ve formátu .xls a dále upravit podle konkrétních potřeb firmy, nebo vozového parku.

Kniha jízd, vzor formuláře knihy jízd ve formátu .xls ke stažení zde

úterý 8. července 2008

Čestné prohlášení, vzor čestného prohlášení zdarma

Čestné prohlášení, vzor čestného prohlášení, formulář zdarma.

Přidáváme vzor čestného prohlášení, a to prohlášení o pravdivosti údajů. Čestné prohlášení bývá velmi často součástí smluv a jiných právních dokumentů, jako je například: závěť, prohlášení o dani z přijmu apod. Čestné prohlášení je vyžadováno také při některých úkonech na úřadech.

Vzor čestného prohlášení o pravdivosti údajů ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

Čestné prohlášení vzor:

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů


Já .............................., datum narození .......................
bytem ................................., tímto

čestně prohlašuji,

že v dokumentu, jehož je toto prohlášení nedílnou přílohou, jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.

V ..................... dne ....................


..................................
podpis

Vzor čestného prohlášení o pravdivosti údajů ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

Oznámení stavby, formulář, vzor stavební oznámení

Oznámení stavby, formulář stavebního oznámení


Oznámení stavby (stavební oznámení) se podává podle ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 9 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Stavební oznámení musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 • označení stavebníka
 • jménem koho stavebník jedná
 • označení a popis stavby - účel (kapacita), půdorys, výška, tvar, vzhled a členění stavby
 • místo stavby
 • vlastnické právo k pozemku nebo stavbě anebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo právo odpovídající věcnému břemenu ke stavbě nebo k pozemku určenému pro provedení stavby
 • identifikační údaje o projektové dokumentaci, podle údajů na štítku (rozpisce)
 • předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby zahájení
 • název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (pokud je znám), IČ bylo-li přiděleno
Vzor stavebního oznámení obsahuje i listy s povinnými přílohami.

Stavební oznámení, formulář (vzor) stavebního oznámení ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

Ohlášení stavby formulář, vzor ohlášení stavby

Ohlášení stavby vzor, formulář ohlášení stavby ke stažení.

Ohlášení stavby se podává podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. a) až d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jejích změn, a podle § 3 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Jednotný formulář stavebního ohlášení lze využít k ohlášení těchto staveb (stavební ohlášení běžné i drobné):
 • nová stavba
 • nástavba
 • přístavba
 • stavební úpravy
 • změny stavby před dokončením
Stavební ohlášení obsahuje seznam povinných příloh, které je třeba předložit spolu s ohlášením.

Ohlášení stavby, formulář (vzor) ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

Stavební povolení, vzor, formulář žádosti o stavební povolení

Stavební povolení, žádost o stavební povolení, formulář žádosti, vzor.

Žádost o stavební povolení upravuje vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb. vyhláškou se upravují některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Jedním z ustanovení je i ustanovení, které ukládá povinnost požádat o vydání stavebního povolení.

Žádost o vydání stavebního povolení musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 • údaje o stavebníkovi
 • jménem koho stavebník jedná
 • údaje o stavbě, stručný popis stavby
 • místo stavby, dotčené pozemky nebo stavby
 • sousední pozemky a stavby na nich
 • napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (například na pozemní komunikaci, vodovod, kanalizaci, rozvod plynu)
 • rozsah a vybavení staveniště
 • zpracovatele projektové dokumentace (jméno a příjmení, adresa, titul, číslo, pod kterým je zapsán v seznamu autorizovaných osob)
 • provedení stavby
 • návrh stavby
 • předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby
 • orientační náklad na provedení stavby
 • seznam a adresy známých účastníků řízení
 • má li být k provedení stavby použit sousední pozemek (stavba)
Formulář žádosti o stavební povolení (žádost o vydání stavebního povolení) tvoří přílohu vyhlášky č. 526/2006 Sb. Vzor obsahuje i přílohu stavebního povolení.

Žádost o stavební povolení, formulář (vzor) ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

pondělí 7. července 2008

PSČ měst a obcí, seznam všech PSČ v ČR

PSČ měst a obcí v České republice, seznam všech PSČ - obce města.

Každý někdy již někdy hledal při psaní pohledu z dovolené, nebo při psaní známým na Vánoce anebo jen tak, správné PSČ. PSČ je pětimístné číslo, které se uvádí na konec poštovní adresy. V České republice PSČ tvoří jen čísla, v zahraničí se můžete setkat i s písmeny kombinovanými s čísly. Obcí a měst se svým vlastním PSČ je v ČR neuvěřitelných 16 644! Například jenom Praha má několik desítek PSČ stejně jako Brno. U velkých měst jako jsou Ostrava, Plzeň, Liberec si jde zapamatovat prvních pár čísel PSČ, ale jak sami ze seznamu můžete zjistit, tak jednoduché to s PSČ opravdu není.

Níže si můžete stáhnou seznam všech měst a obcí a s přiřazeným PSČ a s přiřazenou poštou.

Seznam všech PSČ měst a obcí ke stažení ve formátu .zip zdarma zde
Seznam všech PSČ měst a obcí ke stažení ve formátu .xls (2MB) zdarma zde

sobota 5. července 2008

Průvodní dopis, vzor průvodního dopisu - zaměstnání

Průvodní dopis, vzor průvodního dopisu, aneb jak napsat průvodní dopis.
Průvodní dopis by měl obsahovat průvodní informace k hlavnímu obsahu našeho dopisu, kterým může být strukturovaný životopis, přihláška, kandidatura, žádost o grant apod. Průvodní dopis tedy můžete použít v různých situacích.

Průvodní dopis k žádosti o přijetí do zaměstnání.
Již jsme zde uváděli vzor žádosti o zaměstnání. Pokud se ucházíte o zaměstnání například tím, že reagujete na nabídku uveřejněnou v inzerátu měli by jste kromě dokumentů, které zaměstnavatel od uchazečů vyžaduje (strukturovaný životopis, motivační dopis, reference, certifikáty a osvědčení) uvést vaší žádost průvodním dopisem.

V průvodním dopisu k žádosti o zaměstnání byste měli uvést:
 • oslovení
 • důvod proč zaměstnavatele oslovujete
 • kde jste se o nabízené pozici dozvěděli
 • co zasíláte jako přílohu (CV...)
 • zájem o nabízenou pozici
 • návrh schůzky
 • poděkování za odpověď
 • rozloučení
Průvodní dopis žádosti o zaměstnání může vypadat třeba takto:

Průvodní dopis vzor

Dobrý den,
reaguji na Váš inzerát poptávající výpomoc do Vaší advokátní kanceláře. Vím, že hledáte na výpomoc do Vaší AK studentku, přesto zasílám v příloze svůj životopis studenta FPR ZČU druhého ročníku.

Mohu nabídnou předchozí zkušenosti zejména z oblasti správního práva, pečlivost a zodpovědnost.
Volné dny, kdy bych mohl pracovat, jsou úterý, středa, pátek víceméně celé. Určitě každý z dnů 8 hodin. Případně kratší časové úseky v pondělí a čtvrtek.

Jsem vázán smlouvou u stávajícího zaměstnavatele, ale jsme domluveni na ukončení pracovního poměru dohodou, v případě mé žádosti.

Závěrem ještě uvádím, že bych měl zájem spíše o dlouhodobější spolupráci.

S pozdravem

Váš podpis

Sovisející dokumenty ke stažení:
Strukturovaný životopis
Strukturovaný životopis v angličtině
Strukturovaný životopis v němčině
Žádost o přijetí do zaměstnání
Motivační dopis

Motivační dopis vzor, jak napsat motivační dopis

Motivační dopis vzor ke stažení zdarma, aneb jak napsat motivační dopis - tipy a rady.

Motivační dopis slouží personalistovi k rozpoznání zájmu uchazeče o konkrétní pracovní pozici. Motivační dopis bývá velmi často požadován u specifičtějších prací a pozic, kde se očekává a vyžaduje větší vztah k zaměstnavateli (firmě) a jeho činnosti než například u pracovníka na výrobní lince. Zaměstnavatel se proto snaží blíže poznat motivaci a zájem budoucího zaměstnance o volnou pracovní pozici a k tomu velmi dobře poslouží právě motivační dopis.

Jak napsat motivační dopis?
Několik rad na úvod:
 • motivační dopis není kopie vašeho životopisu
 • motivační dopis by měl být krátký a výstižný, ale také mít pro zaměstnavatele informační hodnotu
 • motivační dopis by měl být bez gramatických chyb
 • nebojte se být upřímní
 • nezapomeňte "pochválit" sebe i zaměstnavatele
 • motivační dopis je motivační, nezapomeňte uvést vaše cíle, představy a výzvy o pozici o kterou se ucházíte
Motivační dopis by měl obsahovat popis pracovní pozice o kterou se ucházíte, dále důvody proč chcete pracovat právě v této firmě (zde je prostor například o uvedení toho, že sdílíte stejné hodnoty jako zaměstnavatel). Motivační dopis by měl také obsahovat především důvody proč se o tuto pracovní pozici ucházíte, proč právě tohle chcete dělat a proč je vám to blízké. Neměli byste vynechat vaše zkušenosti které využijete v této pracovní pozici. Velmi důležité je také uvést nějaké vlastní cíle, kterých by jste chtěli na této pracovní pozici dosáhnout a nastínit své vize.

Celkově by motivační dopis neměl přesáhnout jednu stranu formátu A4. Nezapomeňte si motivační dopis před odesláním několikrát zkontrolovat - gramatické chyby vám opravdu nepomohou.

Vzor motivačního dopisu ve formátu .doc ke stažení zdarma zde


Vzor motivačního dopisu

Diakonie ČCE – středisko v Plzni
Prokopova 17
301 00, Plzeň


Vážení,

reaguji na Váš inzerát zveřejněný na internetových stránkách www.neziskovky.cz, ve kterém hledáte pracovníka fundraisingu a PR. Po posouzení Vámi stanovených požadavků předpokládám, že mohu být vhodným kandidátem.

Mohu nabídnout své několikaleté zkušenosti s prací s médii. V oblasti PR mám mimo jiné zkušenosti s psaním a vydáváním tiskových zpráv, s vystupováním v rozhlase a televizi, analýzou mediálních dopadů a prezentací. Taktéž jsem vedl několik kampaní pro neziskovou organizaci Přátelé zvířat. Pořádal jsem několik přednášek o lidských právech a kultuře v zemích Tibetu, Barmě a Arménii. Byl jsem členem produkčního týmu filmového festivalu Jeden svět v Praze v roce 2004. V organizaci Přátele zvířat jsem se podílel na získávání finančních prostředků z grantů a od individuálních dárců. Do prosince 2005 jsem spravoval databázi členů a přispěvatelů organizace včetně komunikace s nimi. Z činnosti pro Přátele zvířat mám četné zkušenosti z jednání se státní správou, politiky a zástupci firem.

Plně si uvědomuji důležitost získávání finančních prostředků pro činnosti vykonávané sítí diakonií po celé České republice. Diakonii vnímám jako specifickou organizaci s dlouholetou tradicí, jež byla v České republice přerušena obdobím komunismu. Nepovažuji se za věřícího člověka, avšak mám úctu ke křesťanským hodnotám a vážím si činností, jež diakonie vykonávají. Činnosti, kterými se zabývají diakonie jsou mi velmi blízké. Vámi inzerovanou pracovní pozici vnímám jako výzvu a možnost vlastní seberealizace v rámci pomoci prospěšné věci. Je pro mě velmi důležité, aby práce kterou vykonávám byla smysluplná a viděl jsem za sebou její jasný přínos. Na Vaší nabídce mě oslovilo také to, že Vaši organizaci považuji za zavedenou, stabilní a s vysokým společenským kreditem, ve které lze uvažovat kromě firemních a individuálních dárců i o jiných formách fundraisingu ve spojení s veřejností a veřejnými prezentacemi. Tak jako je to běžné a zavedené třeba v anglosaských zemích. Jako příklad mohu uvést Velkou Británii a organizace jako jsou Oxfam, Scope nebo British Heart Foundation. Z návštěv Velké Británie jsem si odnesl zajímavé poznatky a pozitivní dojem v přístupu k fundraisingu u organizací s podobnou činností jakou mají diakonie. Pokud budu ve výběrovém řízení úspěšný, pokusím se přenést své poznatky z Velké Británie do své práce, a to i za pomoci kontaktů, které ve Velké Británii v této oblasti mám.

V případě dalších otázek z Vaší strany, mě kdykoliv kontaktujte na níže uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu. Vše ostatní rád zodpovím při osobním pohovoru.

S vřelým pozdravem

Váš podpis

Kontakt:

Vzor motivačního dopisu ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

úterý 1. července 2008

Návrh o rozvod manželství (žádost o rozvod) bezdětného manželství

Rozvod manželství, žádost o rozvod, vzor, formulář.


Jedná se v podstatě o návrh na rozvod, nebo také žádost o rozvod, což je ovšem trochu nepřesné. Rozvod manželství je po právní stránce poněkud vážná záležitost. Právoplatně uzavřené manželství může rozvést jen soud a to na návrh alespoň jedné ze stran. Tedy manžela nebo manželky. V případě soudního procesu jsou to navrhovatel a odpůrkyně, nebo odpůrkyně a navrhovatel, záleží kdo návrh na rozvod manželství neboli žádost o rozvod podává. Každý návrh na rozvod by měl obsahovat odůvodnění.

Rozvod a rozvodové řízení se řídí zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině. Manželství je možné rozvést jen z následujících v zákoně obsažených důvodů:

§ 24
(1) Soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství.


(2) Mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody.

§ 24a
(1) Jestliže manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí, má se za to, že podmínky uvedené v ustanovení § 24 odst. 1 jsou splněny. Soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jsou-li předloženy

a) písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, a


b) pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

(2) Ustanovení § 24 odst. 2 platí obdobně.

§ 24b
(1) Návrhu na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma, soud nevyhoví, pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství.

(2) Jestliže však manželé spolu nežijí po dobu delší než tři roky, soud manželství rozvede, jsou-li splněny podmínky § 24.

Celý zákon o rodině je ke stažení zde
Formulář návrhu na rozvod ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

Příspěvek na péči 2008 - vzor žádosti

Příspěvek na péči vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Příspěvek na péči zavedl zákon o sociálních službách, který také sociální služby přesně vymezil a definoval. Příspěvek na péči je koncipován jako finanční částka, kterou obdrží osoby, které jsou závislé na pomoci druhých a to podle přesně stanoveného klíče závislosti v § 10 zákona (viz níže) a které si za tuto částku nakupují sociální služby od poskytovatelů sociálních služeb.

Výše příspěvku na péči v roce 2008 podle § 10 zákona o sociálních službách.

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:
a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:
a) 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Elektronický formulář žádosti o příspěvek na péči na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zde

Žádost příspěvek na péči 2008, formulář ke stažení ve formátu .pdf zde

Rodičovský příspěvek 2008 - vzor žádosti

Rodičovský příspěvek 2008, vzor formuláře ke stažení.

Rodičovský příspěvek je jednou z mnoha sociálních dávek. Jako na každou sociální dávku, či dávku sociální podpory, chcete-li, vzniká nárok ze zákona, ale aby byl příspěvek uznán a vyplacen musí o něj osoba, které nárok vznikl, sama požádat. Pokud o rodičovský příspěvek nepožádáte, nikdo vám jej sám od sebe nedá a po určité lhůtě vám nárok na tento příspěvek zanikne.

Žádost o rodičovský příspěvek je nutné podat na předepsaném tiskopisu/formuláři, který si můžete taktéž sami vytisknout a vyplnit. Žádost o rodičovský příspěvek je možné vyplnit taktéž elektronicky na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Elektronický formulář žádosti o rodičovský příspěvek 2008 zde

Žádost o rodičovský příspěvek, formulář 2008 ke stažení ve formátu .pdf zde
 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz