neděle 29. června 2008

Porodné žádost - formulář žádosti o porodné 2008 ke stažení

Žádost o porodné je formulář z oblasti rodinného a sociálního práva. Tento vzor žádosti o porodné je aktuální od 1.1.2008. Formulář můžete vyplnit elektronicky na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí, nebo si jej můžete stáhnout do počítače, vytisknout a vypsat ručně.

Výše porodného v roce 2008 a nárok na porodné
Informace zveřejněné na stránkách MPSV:

Porodné
Touto dávkou se matce jednorázově přispívá na náklady, související s narozením dítěte. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Výše porodného činní 13 000 Kč na každé narozené dítě.

Odkaz na elektronický formulář zde
Žádost o porodné formulář/tiskopis žádosti ke stažení zdarma zde

sobota 28. června 2008

Faktura, vzor ke stažení zdarma - formulář faktury

Faktura vzor ke stažení zdarma. Vzor faktury včetně všech náležitostí, aktuální formulář faktury.

Faktura je jeden z nejčastějších daňových dokladů, který se používá mezi fyzickými a právnickými osobami při úhradě ceny za vydané zboží, nebo provedenou službu. Faktura by měla mít tyto náležitosti: Označení "faktura", jméno (název) a adresu toho kdo ji vydal, jméno (název) toho kdo ji přijal. Dále datum vydání, datum splatnosti a částku, na kterou je faktura vystavena. Další náležitostí, která by měla být na faktuře uvedena je informace o DPH. Zda je fakturovaná cena včetně DPH a výše DPH.

Na faktuře by měly být podpis a razítko toho kdo ji vydává. Ano čtete správně "měly být". Razítko podle zákona mít nemusíte, a to ani jako osoba samostatně výdělečně činná ani jako firma. Co se týče podpisu faktury, existuje zde několik možností. Fakturu je samozřejmě možné poslat též elektronicky s elektronickým podpisem, nebo elektronicky bez podpisu. Nejsnadnější varianta je bez elektronického podpisu osoby, která fakturu vydává. Fakturu stačí jen vytisknout a připojit podpis osoby, která fakturu zaúčtuje.

Níže uvedený vzor faktury je možné dále upravovat.

Vzor/formulář/tiskopis faktury ve formátu .xls ke stažení zdarma zde

čtvrtek 26. června 2008

Cestovní příkaz, vzor formuláře ke stažení zdarma

Cestovní příkaz. Přidáváme další formulář, který slouží k vyúčtování nákladů služební cesty. Vzor formuláře obsahuje přednastavené vzorce pro výpočty cestovních nákladů a náhrad včetně stravného.

Tento formulář cestovního příkazu obsahuje i aktuální výši stravného pro výpočet při služební cestě.

První část formuláře tvoří cestovní příkaz. Druhou část tvoří vyúčtování pracovní cesty. Třetí část formuláře slouží k vyúčtování nákladů na služební nebo soukromé vozidlo. Z pohledu účetnictví jde tedy o úplný a dokonalý formulář, který vám pomůže zvládnout administrativu spojenou s pracovními cestami a cestovními náklady. Tento tiskopis cestovního příkazu odpovídá standardům platným v roce 2008.

Vzor formuláře cestovního příkazu - tiskopis cestovní příkaz ve formátu .xls ke stažení zdarma zde

Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání, vzor ke stažení

Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání je dalším dokumentem z oblasti pracovního práva. Po skončení pracovního poměru je povinen zaměstnavatel podle § 313 zákoníku práce vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání.

Potvrzení o zaměstnání musí mít podle zákoníku práce tyto náležitosti:

§ 313

(1) Při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm

a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,


b) druh konaných prací,


c) dosaženou kvalifikaci,


d) zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem,


e) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,


f) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,


g) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.


(2) Údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti 90) je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení
.

Tolik zákoník práce. Pokud zaměstnavatel potvrzení o zaměstnání vydat odmítá nebo je jen "bordelář" a po skončení pracovního poměru jej zaměstnanci nevydal, může o něj zaměstnanec požádat.


Vzor žádosti o vydání potvrzení o zaměstnání, ke stažení zdarma zde


Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání


Zaměstnavatel (jméno a sídlo):
..............................
..............................
..............................

Věc: Žádost o vydání potvrzení o zaměstnání

Dne 30.5.2008 jsem u Vaší společnosti ukončil řádné zaměstnání na základě předchozí dohody o ukončení pracovního poměru. I když jsem Vás po skončení pracovního poměru požádal o vydání potvrzení o zaměstnání, dosud jsem jej neobdržel.

Žádám Vás tímto o jeho vydání. Na potvrzení o zaměstnání mám dle § 313 zákoníku práce nárok.

Pokud potvrzení o zaměstnání neobdržím do deseti pracovních dnů od doručení této žádosti, budu jej nucen vymáhat soudní cestou.

V ..................... dne ....................

..................................
Váš podpis


Vzor žádosti o vydání potvrzení o zaměstnání, ke stažení zdarma zde

středa 25. června 2008

Vzor odvolání proti nepřijetí na vysokou školu

Další vzor je vzor odvolání proti nepřijetí na vysokou školu. Přijímací řízení na vysokou školu se řídí jednak zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, tak ve své formální části správní řádem.

Důležité z pohledu odvolání je to, že jde vysloveně o proces správního práva. Již samotné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na vysokou školu musí být řádně odůvodněno. Následné odvolání o nepřijetí musí být podáno ve stanovené lhůtě, která musí být uvedena v rozhodnutí. O odvolání musí vysoká škola opět vydat nové rozhodnutí. Toto rozhodnutí musí být řádně odůvodněno. "Řádně odůvodněné" znamená zejména to, že například není možné odbýt odvolatele kopírovaným dopisem se strohým konstatováním: "Vaše odvolání jsem přezkoumal a tímto potvrzuji původní rozhodnutí".

V celém procesu odvolání je stejně jako věcná část - tedy obsah odvolání a jeho samotný věcný přezkum, stejně důležitá i formální stránka - tedy jakým způsobem bylo odvolání vyřízeno, zda měla rozhodnutí o nepřijetí a rozhodnutí o odvolání všechny (formální) předepsané náležitosti. Jinými slovy. Je zde velký prostor pro neúspěšné uchazeče pokusit se na školu dostat skrze právní stránku přijímacího řízení, kterou nemají vysoké školy příliš podchycenou. Svědčí o tom některé rozsudky z loňského roku. Doporučujeme poradit se s právníkem, jakou nejlepší cestu zvolit.


Vzor odvolání proti nepřijetí na vysokou školu (VŠ) ke stažení zdarma zde

pondělí 23. června 2008

Strukturovaný životopis vzor ke stažení zdarma

Přidáváme strukturovaný vzor životopisu (aktuální pro rok 2008, 2009, 2010, 2011) v češtině ke stažení zdarma. Můžete si stáhnou prázdný vzor životopisu s komentářem nebo životopis pro vaší inspiraci v již vyplněný. Životopis odpovídá standartu Europass.

Strukturovaný vzor životopisu ve formátu .doc ke stažení zde
Vyplněný vzor životopisu ve formátu .pdf ke stažení zde

Strukturovaný životopis v němčině vzor ke stažení zdarma

Přidáváme strukturovaný vzor životopisu v němčině (aktuální 2008, 2009) ke stažení zdarma. Můžete si stáhnou prázdný vzor životopisu s německým komentářem nebo životopis pro vaší inspiraci v němčině již vyplněný. Životopis odpovídá standartu Europass.

Strukturovaný vzor životopisu v němčině ve formátu .doc ke stažení zde
Vyplněný vzor životopisu v němčině ve formátu .pdf ke stažení zde

Strukturovaný životopis v angličtině vzor ke stažení zdarma

Přidáváme strukturovaný vzor životopisu v angličtině (aktuální 2008, 2009) ke stažení zdarma. Můžete si stáhnou prázdný vzor životopisu s anglickým komentářem nebo životopis pro vaší inspiraci v angličtině již vyplněný. Životopis odpovídá standartu Europass.

Strukturovaný vzor životopisu v angličtině ve formátu .doc ke stažení zde
Vyplněný vzor životopisu v angličtině ve formátu .pdf ke stažení zde

Závěť nenapsaná vlastní rukou - jeden dědic, dva svědci

Přidáváme další vzor závěti, tentokrát nenapsaný rukou zůstavitele.

K uzavření závěti je potřeba alespoň dvou svědků. Alespoň jeden z těchto svědků by měl být nezávislou osobou, například notář. Níže uvedený vzor je univerzálním vzorem, kdy zůstavitel odkazuje veškerý svůj majetek pouze jedné osobě. Takto pojatá závě´t předpokládá, že zůstavitel nebyl sám schopen sepsat vlastnoruční závěť, nebo pověřil někoho jiného jejím sepsáním. Na závěti je ovšem nutný podpis zůstavitele a podpisy dalších nejméně dvou svědků, kteří byli přítomni v okamžiku, kdy zůstavitel závěť podepisoval.

Vzor univerzální závěti pro jednoho dědice se dvěma svědky ve formátu .doc ke stažení zdarma zde


Závěť

Já níže podepsaný ………………., rodné číslo ………., bytem v ………, ………., pořizuji pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:
Dědicem veškerého svého majetku ustanovuji svoji sestru ……………, rodné číslo ………., bytem v ………., ………..

V ………. dne ………. 2008

Jméno, přímení a vlastnoruční podpis zůstavitelePotvrzujeme svým podpisem, že ............. před námi současně přítomnými svědky výše uvedenou závěť dnes vlastní rukou podepsal a výslovně projevil, že listina závěti obsahuje jeho poslední vůli.

V ………. dne ………. 2008

Jména, přímení a vlastnoruční podpisy alespoň dvou svědků


Vzor univerzální závěti pro jednoho dědice se dvěma svědky ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

Žádost o přijetí do pracovního poměru (zaměstnání) - vzor

Další vzor tentokrát z pracovního práva. Vzor žádosti o přijetí do zaměstnání, nebo také o přijetí do práce či o přijetí na pracovní místo, je jednoduchý a výstižný, není třeba dalších náležitostí. Tomu, kdo žádost podává tím vzniká právo na odpověď a její zdůvodnění. Budoucí zaměstnavatel v případě nepřijetí žadatele o zaměstnání musí být schopen toto své rozhodnutí odůvodnit.

Vzor žádosti o přijetí do pracovního poměru (zaměstnání) ve formátu .doc ke stažení zdarma zde


Žádost o přijetí do pracovního poměru

Zaměstnavatel (jméno a sídlo):
..............................
..............................

Věc: Žádost o přijetí do pracovního poměru

Z nabídky uveřejněné na internetovém portálu sprace.cz jsem se dozvěděl, že Vaše společnost přijme do pracovního poměru programátora v jazyku C+. Jelikož splňuji obě v nabídce uveřejněné podmínky - kvalifikace a délka praxe, žádám o přijetí do pracovního poměru.

Vaší odpověď očekávám do 15 dnů

V ..................... dne ....................

..................................
(podpis)

Vzor žádosti o přijetí do pracovního poměru (zaměstnání) ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

neděle 22. června 2008

Závěť - jeden dědic, univerzální vzor dokumentu

Univerzální vzor jednoduché závěti napsané vlastní rukou zůstavitele. Zůstavitel dědicem veškerého svého majetku ustavuje pouze jediného dědice. Jde o nejjednodušší vzor závěti.


Vzor univerzální závěti pro jednoho dědice ve formátu .doc ke stažení zdarma zde


Závěť
Já níže podepsaný ………………., rodné číslo ………., bytem v ………, ………., pořizuji pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:
Dědicem veškerého svého majetku ustanovuji svoji sestru ……………, rodné číslo ………., bytem v ………., ………..
V ………. dne ………. 2008
Vlastnoruční podpis

sobota 21. června 2008

Potvrzení o výši příjmu - vzor ke stažení

Formulář určený k použití pro potvrzení výše příjmu zaměstnance zaměstnavatelem. Nebo též nazvaný jen potvrzení příjmu nebo potvrzení o příjmu.

Potvrzení výše příjmu potřebujete doložit k většině finančních půjček a nebo při vyřizování hypotéky. Drtivá většina společností a bank má na potvrzení o příjmu svůj speciální formulář, který vám poskytne. Pokud si nejste jisti co v takovém potvrzení o výši příjmu je můžete si zde stáhnou vzor.

Vzor potvrzení o výši příjmu lze použít i jako samostatný dokument, kdy po vás druhá strana potvrzení žádá, aniž by na to měla nějaký speciální formulář. Pokud přijdete za zaměstnavatelem s níže uvedeným vzorem, určitě uděláte vaší účetní větší radost, než kdybyste přišli s prázdnýma rukama.

Vzor potvrzení o výši příjmu si můžete stáhnout ve formátu .xls zde
 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz