neděle 11. září 2011

Trestní oznámení - vzor trestního oznámení

Trestní oznámení je podání v trestním právu směřující k zahájení úkonů v trestním řízení. Trestní oznámení je upraveno § 59 zákona č. 141/1961, trestního řádu. Trestní oznámení musí podle tohoto zákona obsahovat předepsané náležitosti. Vzor trestního oznámení si můžete stáhnout na konci článku.

Druhy trestního oznámení
Trestní oznámení může podat kdokoli, tedy fyzické i právnické osoby, zájmová sdružení a také orgány státní správy a samosprávy. Podle § 59 odst. 1 trestního řádu rozlišujeme tyto druhy trestních oznámení.
-          písemné
-          ústní do protokolu
-          telegrafické
-          telefaxem
-          dálnopisem
-          elektronicky
-          telefonem

Náležitosti trestního oznámení
Náležitosti trestního oznámení upravuje § 59 odst. 4 trestního řádu. Náležitosti trestního oznámení jsou tyto:
-          kterému orgánu činnému v trestním řízení je trestní oznámení podáváno
-          kdo jej činní
-          čeho se týká
-          co sleduje
-          datum
-          podpis

Počet stejnopisů při podání trestního oznámení je 1. K trestnímu oznámení musejí být přiloženy také přílohy, pokud na ně je v trestním oznámení odkazováno.


Vzor trestního oznámení


OZNÁMENÍ O SKUTEČNOSTECH NASVĚDČUJÍCÍCH TOMU, ŽE BYL SPÁCHÁN TRESTNÝ ČIN
(TRESTNÍ OZNÁMENÍ)

Policie České republiky
Obvodní oddělení Brno - sever
Příční 200/31
615 00 Brno-Zábrdovice

Věc: Oznámení Petra Hubáčka, jednatele společnosti HOKEJKA, s. r. o., se sídlem v Brně, o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin podvodu

Já, níže podepsaný Petr Hubáček, nar. …………., podnikatel, bytem Brno, U Puku č. 12, jsem společníkem a jednatelem obchodní společnosti HOKEJKA, s. r. o., se sídlem v Brně, Bruslařů č. 35, tímto podávám

oznámení

o skutečnostech nasvědčujících tomu, že došlo ke způsobení škody obchodní společnosti, jejímž jsem statutárním orgánem, byl spáchán trestný čin podvodu podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, jehož se dopustil zatím neznámý pachatel tím, že na podkladě padělané plné moci a objednávky údajně vystavených společností LED, s. r. o., se sídlem v Zlíně, a poté, co se prokázal občanským průkazem na jméno Petr Dařbuján, nar. …….., vylákal od zaměstnanců mé společnosti HOKEJKA, s. r. o., tři sady brankářské hokejové výbavy, 50 hokejek a 100 puků, v celkové výši 249 534,- Kč, které postupně odebral ve dnech 10. 10. až 8. 1. 2010, aniž zaplatil za odebrané zboží. Nezaplacením za odebrané zboží způsobil škodu ve výše uvedené výši. Podrobnou specifikaci podvodně odebraného a nezaplaceného zboží a vyčíslení jeho hodnoty obsahuje příloha č. 1 tothoto oznámení. Po nezaplacení zboží jsem kontaktoval jednatele společnosti LED s.r.o., pana Jana Pituleho, který mi potvrdil, že dodané zboží si u nás společnost LED s.r.o. nikdy neobjednala a že Petr Dařbuján není s jejich společností v žádném pracovním ani jiném právním vztahu a že nikomu takovému ani neudělili plnou moc jednat jménem jejich společnosti, a že jej nezná. Padělaná plná moc společnosti LED, s. r. o. tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení. Údajná objednávka zboží od naší společnosti jsou v příloze č. 3. tohoto oznámení.
Na základě výše uvedených skutečností jsem přesvědčen, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění a prověření uvedených skutečností, které důvodně nasvědčují spáchání trestného činu podvodu. Zároveň tímto

žádám, 

aby mne policejní orgán do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměl o učiněných opatřeních.
V Brně dne 2. dubna 2010
                                                                                                                                          Petr Hubáček, jako jednatel
                                                                                                                                           společnosti HOKEJKA, s. r. o.

Přílohy dle textu:
1. Seznam odebraného zboží
2. Padělaná plná moc
3. Objednávka zboží


Vzor trestního oznámení ke stažení

sobota 3. září 2011

Rozvrh hodin

Školní rok začal, a proto přidáváme vzory aktuálních školních rozvrhů pro školní rok 2011/2012. Školní rozvrh se hodí jak prvňáčkům tak těm co se vrací znovu do školy. Pro prvňáčky máme vzor barevného rozvrhu. 

Rozvrh pro školáky obsahuje rozpis všech školních prázdnin ve školním roce 2011/2012. Pokud chcete pouze jednoduchý rozvrh, je pro vás určena třetí verze rozvrhu – černobílý rozvrh s časy hodina přestávkami.
Rozvrh hodin si můžete stáhnout jak v PDF připravený k vytištění, tak ve formátu .xls pro vlastní úpravu rozvrhu.

Rozvrh hodin vzor ke stažení a vytištění

Rozvrh hodin - program
K plánování rozvrhu slouží také speciální jednoduchý program, který si můžete stáhnout a vytvořit si vlastní rozvrh například pro termíny vašich kroužků pro nový školní rok i pro školní vyučování. Program pro tvorbu rozvrhu:

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz