středa 2. května 2012

Dohoda o provedení práce 2012 – vzor ke stažení

Dohoda o provedení práce je jedním z nejčastějších pracovních vzorů, hned po pracovní smlouvě. Dohoda o provedení práce se uzavírá podle § 75 zákoníku práce. Dohoda o provedení práce musí být uzavřena vždy písemně a přinejmenším ve dvou vyhotoveních, neboť § 77 zákoníku práce stanoví, že jedno vyhotovení dohody o provedení práce předá zaměstnavatel zaměstnanci. V dohodě o provedení práce nemusí být oproti pracovní smlouvě stanoveno rozvržení pracovní doby. Taktéž z dohody o provedení práce nevzniká zaměstnanci nárok na odstupné, dovolenou nebo cestovní náhrady. Na dohodu o provedení práce je možné odpracovat až 300 hodin během jednoho roku u jednoho zaměstnavatele. Dohoda o provedení práce se nejčastěji využívá u dočasných či nárazových prací a především u brigád. Pokud budete chtít dohodu o provedení práce vypovědět, přečtěte si jak, v článku výpověď dohody o provedení práce.

Vzor dohody o provedení práce 2012
Dohody o provedení práce se uzavírá podle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.


Dohoda o provedení práce
uzavřena v souladu s ustanovením § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany:

...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................

dále jen „zaměstnavatel“,

a

pan/í .............................................
r.č. ................................................
bytem ...........................................

dále jen „zaměstnanec“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Dohodu o provedení práce


Článek I.
Druh práce
Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje řádně a svědomitě vykonat pro zaměstnavatele práci spočívající v ................... (dále jen „práce“). (od 1.1.2011 je toto dobrovolný údaj)


Článek II.
Místo a doba výkon práce
1.      Místem výkonu práce je .............
2.      Tato dohoda se uzavírá na dobu .............


Článek III.
Rozsah výkonu práce
1.      Zaměstnanec bude práci pro zaměstnavatele vykonávat nepravidelně. Zaměstnanec se dostaví do místa výkonu práce vždy po předchozí dohodě se zaměstnavatelem.
2.      Pracovní činnost specifikovanou v článku I. této dohody bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat v dohodnutých dnech od ....... do ........ hod.
3.      Rozsah výkonu práce dle této dohody nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok. (300 hodin je nové ustanovení od 1.1.2012, oproti předchozím 150 hodinám)


Článek IV.
Odměna za vykonanou práci
1.      Zaměstnanci za vykonanou práci náleží odměna ve výši ...........,- Kč, (slovy: ..................... korun českých), za každou jednu (1) hodinu vykonané práce.
2.      Odměna za řádně vykonanou a předanou práci zaměstnavateli, je splatná v následujícím výplatním termínu zaměstnavatele.
3.      Zaměstnavatel provede z odměny srážky ze mzdy, zejména zálohu na daň z příjmu fyzických osob.


Článek V.
Závěrečná ustanovení
1.      Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní.
2.      Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3.      Ustanovení neupravená touto dohodou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákoníkem práce.
4.      Změny a doplnění této dohody jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
5.      Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
6.      Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato dohoda projevem jejich svobodné vůle.
V .................................... dne ..................................................................................                                 .............................................................
          podpis zaměstnance                                                              podpis zaměstnavatele


Vzor dohody o provedení práce 2012 ke stažení zdarma
 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz