sobota 28. dubna 2012

Dohoda o provedení práce 2012

Dohoda o provedení práce (DPP) se od ledna 2012 změnila v několika bodech. Již v loňském roce došlo u dohody o provedení práce ke změně v tom, že vstoupila v platnost povinnost uzavírat dohodu o provedení práce již pouze písemně. Hlavní změny u dohody o provedení práce pro rok 2012 přinesla novela zákoníku práce, která platí od 1.1.2012 a přinesla několik zásadních změn.

Až 300 hodina na jednu DPP
Nově je možné uzavřít dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele až na 300 hodin práce za rok, oproti předchozí úpravě, kdy bylo možné pouze na 150 hodin. Většině pracovních agentur a sezónních zaměstnavatelů, změna dohody o provedení práce přinesla usnadnění a nemusejí již hledat cesty jak obejít ustanovení o 150 hodinách, například přepsáním brigádníka na jinou právnickou osobu.

Od 10 000,- měsíčně povinnost platit pojistné
Dohoda o provedení práce od 1. 1. 2012 zavádí novou povinnost a to povinnost při měsíčním výdělku na dohodu o provedení práce vyšším než 10 000,- platit za zaměstnance sociální a zdravotní pojistné.

Daně z dohody o provedení práce
U dohody o provedení práce se platí 15% daň v případě, že výdělek v daném měsíci přesáhne 5000,- Kč. Pokud je měsíční výdělek na dohodu méně než 5000,- Kč, daň z příjmu u dohody o provedení práce se neplatí. Pokud si vyděláte více než 5000,- Kč měsíčně na DPP, můžete uplatnit slevy na dani v ročním prohlášení o dani z příjmu. V případě dohody o provedení práce je v naprosté většině výdělek ve skutečnosti nižší než výdělek, zakládající povinnost platit daň z příjmu po uplatnění slevy na dani.

Dohodu o provedení práce upravuje ustanovení § 74-77 zákoníku práce.


Vzor dohody o provedení práce ke stažení
Dohoda o provedení práce 2012

Dotazy na dohodu o provedení práce vložte do diskuse pod článkem. Na všechny dotazy postupně odpovíme.

pondělí 9. dubna 2012

Dohoda o uznání dluhu - vzor zdarma

Dohoda o uznání dluhu, které se také někdy říká dohoda o uznání závazku. Dohodou o uznání dluhu se snaží věřitel zajistit si nezpochybnitelně svojí pohledávku na dlužníkovi. Dohoda o uznání dluhu se uzavírá v případě fyzických osob podle § 558 občanského zákoníku. Součástí dohody o uznání dluhu bývá také splátkový kalendář.

Vzor dohody o uznání dluhu

Dohoda o uznání dluhu je poměrně jednoduchý dokument, ve kterém nesmí chybět označení věřitele a dlužníka, dále pak výše dluhu a důvod jeho vzniku. Součástí může být ujednání o splátkovém kalendáři, který může tvořit přílohu dohody, anebo být její součástí. Níže vám přinášíme vzor dohody uznání dluhu, která odkazuje na splátkový kalendář, jako na nedílnou součást dohody. Vzor splátkového kalendáře si můžete stáhnout zde – splátkový kalendář vzor.


Vzor dohody o uznání dluhu zdarma:


Dohoda o uznání závazku
(uzavřená dle § 558 občanského zákoníku)

Věřitel:           jméno
                        adresa
                        datum narození

(dále jen ,,věřitel“)

a

Dlužník:         jméno
                        adresa
                        datum narození

(dále jen ,,dlužník“)

Uzavřeli dle § 558 občanského zákoníku tuto

Dohodu o uznání závazku

1. Dlužník dluží věřiteli k dnešnímu dni celkovou částku …………….,- Kč poskytnutou jako …………………………….. (zde uveďte důvod vzniku závazku, například půjčka na bydlení)

2. Věřitel prohlašuje, že nebude po dlužníkovi požadovat žádný úrok, ani další navýšení bude-li dodržen níže uvedený splátkový kalendář, který tvoří nedílnou součást této dohody. Nebudou-li ovšem podmínky splátkového kalendáře dodrženy, vyhrazuje si věřitel právo na změnu tohoto svého rozhodnutí, s čímž dlužník souhlasí. Dlužník s výší dlužné částky vůči věřiteli souhlasí co do důvodu i výše, což svým podpisem pod touto dohodou a splátkový kalendář potvrzuje.

3. Účastníci této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

      4. Změny a doplnění této dohody jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou účastníků této dohody.

        5. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno.

6. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu účastníky.

Datum a místo: ...........................................................

           
                                                                      
..............................................                                                                ..............................................
              věřitel                                                                                                       dlužník        


Vzory ke stažení
Vzor dohody o uznání dluhu ke stažení zdarma - Dohoda o uznání dluhu
 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz