neděle 13. července 2014

Dohoda o provedení práce 2014

Dohoda o provedení práce se pro rok 2014 změnila v několika ohledech. Změny se pro letošní rok týkají u dohody o provedení práce jejího zdanění, respektive možnosti volby přiznání či nepřiznání nízkého příjmu od jednoho zaměstnavatele. Náležitosti dohody o provedení práce pro rok 2014 jinak zůstávají nezměněné. 

Náležitosti dohody o provedení práce 2014

  • Na dohodu či více dohod o provedení práce můžete u jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin za rok. 
  • Dohoda o provedení práce musí být vždy písemná a jedno z vyhotovení vždy obdrží zaměstnanec. 
  • U dohody o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. U dohody o provedení práce nemusí být rozvržena pracovní doba (na rozdíl od pracovní smlouvy). 
  • Výpověď dohody o provedení práce musí být vždy písemná, k ústní výpovědi se nepřihlíží.

Zdanění dohody o provedení práce pro rok 2014


Od roku 2014 nemusíte přiznávat příjem z dohody o provedení práce do výše 10 000,- Kč měsíčně u jednoho zaměstnavatele. Od roku 2014 můžete u dohody o provedení práce také požádat o vrácení sražené daně 15% z příjmu.

Z dohody o provedení práce ani nadále nemusíte platit sociální ani zdravotní pojištění, pokud si u jednoho zaměstnavatele nevyděláte více než 10 000,- Kč měsíčně. Přitom můžete mít uzavřeno několik dohod s jinými zaměstnavateli. Rozhodující je výše příjmu za měsíc u každého z nich zvlášť.


Stále tak platí, že dohoda o provedení práce je nejběžnější způsob legalizace jednorázové práce či brigády, který je výhodný jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.

Vzor dohody o provedení práce 2014 ke stažení zdarma

Zde si můžete stáhnout aktuální vzor dohody o provedení práce podle právního stavu pro rok 2014.

KE STAŽENÍ – VZOR DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE 2014
ZÁKONÍK PRÁCE aktuální znění 2014 - zákoník práce 2014

pátek 11. července 2014

Návrh na rozvod bezdětného manželství 2014 – vzor podle nového občanského zákoníku

Rozvod manželství upravoval až do letošního roku zákon o rodině. Od roku 2014 rozvod manželství upravuje nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost 1. 1. 2014 a zároveň zrušil dosavadní zákon o rodině. Přinášíme vám proto aktualizovaný vzor žádosti o rozvod bezdětného manželství podle právního stavu 2014.

Vzor žádosti o rozvod manželství je návrh, který podává jeden z manželů k soudu. Vzor žádosti o rozvod manželství, který najdete na konci tohoto článku, se týká takzvaného nesporného rozvodu, kdy s rozvodem souhlasí oba manželé. Soudu poté stačí předložit návrh žádosti o rozvod manželství, ke které se druhý z manželů připojí a soud manželství během několika minut rozvede. Jaké jsou další podmínky takového rozvodu, najdete v článku rozvod manželství.

Vzor žádosti (návrhu či formuláře) o rozvod manželství je relativně jednoduchý dokument, při jehož psaní je třeba si dát pozor na formální úpravu. Sice soudy musí posuzovat návrhy podle jejich obsahu, nikoli podle úpravy, ale je dobré napsat do návrhu na rozvod manželství důvody, které vás k rozvodu vedou. Důvody nemusí být nijak složité či dlouhé, soud v případě nesporného rozvodu nehledá důkazy o rozpadu manželství. Pokud použijete náš vzor, vyhnete se zbytečným otázkám soudce v soudní síni. Dejte si pozor na přesné vyplnění údajů, včetně adres soudu i manželů.

Vzor rozvodu manželství 2014 se nijak zásadně neliší od vzoru, který platil do doby platnosti nového občanského zákoníku. Právní úprava rozvodu zůstala stejná, ovšem nově je nyní součástí právě občanského zákoníku.

Vzor (formulář) návrhu na rozvod bezdětného manželství je ke stažení zdarma zde:


VZOR KE STAŽENÍ ZDARMA - Návrh na rozvod bezdětného manželství
OBČANSKÝ ZÁKONÍK KE STAŽENÍ - Občanský zákoník 2014 ke stažení

středa 2. května 2012

Dohoda o provedení práce 2012 – vzor ke stažení

Dohoda o provedení práce je jedním z nejčastějších pracovních vzorů, hned po pracovní smlouvě. Dohoda o provedení práce se uzavírá podle § 75 zákoníku práce. Dohoda o provedení práce musí být uzavřena vždy písemně a přinejmenším ve dvou vyhotoveních, neboť § 77 zákoníku práce stanoví, že jedno vyhotovení dohody o provedení práce předá zaměstnavatel zaměstnanci. V dohodě o provedení práce nemusí být oproti pracovní smlouvě stanoveno rozvržení pracovní doby. Taktéž z dohody o provedení práce nevzniká zaměstnanci nárok na odstupné, dovolenou nebo cestovní náhrady. Na dohodu o provedení práce je možné odpracovat až 300 hodin během jednoho roku u jednoho zaměstnavatele. Dohoda o provedení práce se nejčastěji využívá u dočasných či nárazových prací a především u brigád. Pokud budete chtít dohodu o provedení práce vypovědět, přečtěte si jak, v článku výpověď dohody o provedení práce.

Vzor dohody o provedení práce 2012
Dohody o provedení práce se uzavírá podle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.


Dohoda o provedení práce
uzavřena v souladu s ustanovením § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany:

...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................
...údaje o zaměstnavateli................

dále jen „zaměstnavatel“,

a

pan/í .............................................
r.č. ................................................
bytem ...........................................

dále jen „zaměstnanec“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Dohodu o provedení práce


Článek I.
Druh práce
Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje řádně a svědomitě vykonat pro zaměstnavatele práci spočívající v ................... (dále jen „práce“). (od 1.1.2011 je toto dobrovolný údaj)


Článek II.
Místo a doba výkon práce
1.      Místem výkonu práce je .............
2.      Tato dohoda se uzavírá na dobu .............


Článek III.
Rozsah výkonu práce
1.      Zaměstnanec bude práci pro zaměstnavatele vykonávat nepravidelně. Zaměstnanec se dostaví do místa výkonu práce vždy po předchozí dohodě se zaměstnavatelem.
2.      Pracovní činnost specifikovanou v článku I. této dohody bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat v dohodnutých dnech od ....... do ........ hod.
3.      Rozsah výkonu práce dle této dohody nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok. (300 hodin je nové ustanovení od 1.1.2012, oproti předchozím 150 hodinám)


Článek IV.
Odměna za vykonanou práci
1.      Zaměstnanci za vykonanou práci náleží odměna ve výši ...........,- Kč, (slovy: ..................... korun českých), za každou jednu (1) hodinu vykonané práce.
2.      Odměna za řádně vykonanou a předanou práci zaměstnavateli, je splatná v následujícím výplatním termínu zaměstnavatele.
3.      Zaměstnavatel provede z odměny srážky ze mzdy, zejména zálohu na daň z příjmu fyzických osob.


Článek V.
Závěrečná ustanovení
1.      Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní.
2.      Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3.      Ustanovení neupravená touto dohodou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákoníkem práce.
4.      Změny a doplnění této dohody jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
5.      Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
6.      Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato dohoda projevem jejich svobodné vůle.
V .................................... dne ..................................................................................                                 .............................................................
          podpis zaměstnance                                                              podpis zaměstnavatele


Vzor dohody o provedení práce 2012 ke stažení zdarma

sobota 28. dubna 2012

Dohoda o provedení práce 2012

Dohoda o provedení práce (DPP) se od ledna 2012 změnila v několika bodech. Již v loňském roce došlo u dohody o provedení práce ke změně v tom, že vstoupila v platnost povinnost uzavírat dohodu o provedení práce již pouze písemně. Hlavní změny u dohody o provedení práce pro rok 2012 přinesla novela zákoníku práce, která platí od 1.1.2012 a přinesla několik zásadních změn.

Až 300 hodina na jednu DPP
Nově je možné uzavřít dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele až na 300 hodin práce za rok, oproti předchozí úpravě, kdy bylo možné pouze na 150 hodin. Většině pracovních agentur a sezónních zaměstnavatelů, změna dohody o provedení práce přinesla usnadnění a nemusejí již hledat cesty jak obejít ustanovení o 150 hodinách, například přepsáním brigádníka na jinou právnickou osobu.

Od 10 000,- měsíčně povinnost platit pojistné
Dohoda o provedení práce od 1. 1. 2012 zavádí novou povinnost a to povinnost při měsíčním výdělku na dohodu o provedení práce vyšším než 10 000,- platit za zaměstnance sociální a zdravotní pojistné.

Daně z dohody o provedení práce
U dohody o provedení práce se platí 15% daň v případě, že výdělek v daném měsíci přesáhne 5000,- Kč. Pokud je měsíční výdělek na dohodu méně než 5000,- Kč, daň z příjmu u dohody o provedení práce se neplatí. Pokud si vyděláte více než 5000,- Kč měsíčně na DPP, můžete uplatnit slevy na dani v ročním prohlášení o dani z příjmu. V případě dohody o provedení práce je v naprosté většině výdělek ve skutečnosti nižší než výdělek, zakládající povinnost platit daň z příjmu po uplatnění slevy na dani.

Dohodu o provedení práce upravuje ustanovení § 74-77 zákoníku práce.


Vzor dohody o provedení práce ke stažení
Dohoda o provedení práce 2012

Dotazy na dohodu o provedení práce vložte do diskuse pod článkem. Na všechny dotazy postupně odpovíme.

pondělí 9. dubna 2012

Dohoda o uznání dluhu - vzor zdarma

Dohoda o uznání dluhu, které se také někdy říká dohoda o uznání závazku. Dohodou o uznání dluhu se snaží věřitel zajistit si nezpochybnitelně svojí pohledávku na dlužníkovi. Dohoda o uznání dluhu se uzavírá v případě fyzických osob podle § 558 občanského zákoníku. Součástí dohody o uznání dluhu bývá také splátkový kalendář.

Vzor dohody o uznání dluhu

Dohoda o uznání dluhu je poměrně jednoduchý dokument, ve kterém nesmí chybět označení věřitele a dlužníka, dále pak výše dluhu a důvod jeho vzniku. Součástí může být ujednání o splátkovém kalendáři, který může tvořit přílohu dohody, anebo být její součástí. Níže vám přinášíme vzor dohody uznání dluhu, která odkazuje na splátkový kalendář, jako na nedílnou součást dohody. Vzor splátkového kalendáře si můžete stáhnout zde – splátkový kalendář vzor.


Vzor dohody o uznání dluhu zdarma:


Dohoda o uznání závazku
(uzavřená dle § 558 občanského zákoníku)

Věřitel:           jméno
                        adresa
                        datum narození

(dále jen ,,věřitel“)

a

Dlužník:         jméno
                        adresa
                        datum narození

(dále jen ,,dlužník“)

Uzavřeli dle § 558 občanského zákoníku tuto

Dohodu o uznání závazku

1. Dlužník dluží věřiteli k dnešnímu dni celkovou částku …………….,- Kč poskytnutou jako …………………………….. (zde uveďte důvod vzniku závazku, například půjčka na bydlení)

2. Věřitel prohlašuje, že nebude po dlužníkovi požadovat žádný úrok, ani další navýšení bude-li dodržen níže uvedený splátkový kalendář, který tvoří nedílnou součást této dohody. Nebudou-li ovšem podmínky splátkového kalendáře dodrženy, vyhrazuje si věřitel právo na změnu tohoto svého rozhodnutí, s čímž dlužník souhlasí. Dlužník s výší dlužné částky vůči věřiteli souhlasí co do důvodu i výše, což svým podpisem pod touto dohodou a splátkový kalendář potvrzuje.

3. Účastníci této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

      4. Změny a doplnění této dohody jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou účastníků této dohody.

        5. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno.

6. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu účastníky.

Datum a místo: ...........................................................

           
                                                                      
..............................................                                                                ..............................................
              věřitel                                                                                                       dlužník        


Vzory ke stažení
Vzor dohody o uznání dluhu ke stažení zdarma - Dohoda o uznání dluhu

neděle 11. září 2011

Trestní oznámení - vzor trestního oznámení

Trestní oznámení je podání v trestním právu směřující k zahájení úkonů v trestním řízení. Trestní oznámení je upraveno § 59 zákona č. 141/1961, trestního řádu. Trestní oznámení musí podle tohoto zákona obsahovat předepsané náležitosti. Vzor trestního oznámení si můžete stáhnout na konci článku.

Druhy trestního oznámení
Trestní oznámení může podat kdokoli, tedy fyzické i právnické osoby, zájmová sdružení a také orgány státní správy a samosprávy. Podle § 59 odst. 1 trestního řádu rozlišujeme tyto druhy trestních oznámení.
-          písemné
-          ústní do protokolu
-          telegrafické
-          telefaxem
-          dálnopisem
-          elektronicky
-          telefonem

Náležitosti trestního oznámení
Náležitosti trestního oznámení upravuje § 59 odst. 4 trestního řádu. Náležitosti trestního oznámení jsou tyto:
-          kterému orgánu činnému v trestním řízení je trestní oznámení podáváno
-          kdo jej činní
-          čeho se týká
-          co sleduje
-          datum
-          podpis

Počet stejnopisů při podání trestního oznámení je 1. K trestnímu oznámení musejí být přiloženy také přílohy, pokud na ně je v trestním oznámení odkazováno.


Vzor trestního oznámení


OZNÁMENÍ O SKUTEČNOSTECH NASVĚDČUJÍCÍCH TOMU, ŽE BYL SPÁCHÁN TRESTNÝ ČIN
(TRESTNÍ OZNÁMENÍ)

Policie České republiky
Obvodní oddělení Brno - sever
Příční 200/31
615 00 Brno-Zábrdovice

Věc: Oznámení Petra Hubáčka, jednatele společnosti HOKEJKA, s. r. o., se sídlem v Brně, o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin podvodu

Já, níže podepsaný Petr Hubáček, nar. …………., podnikatel, bytem Brno, U Puku č. 12, jsem společníkem a jednatelem obchodní společnosti HOKEJKA, s. r. o., se sídlem v Brně, Bruslařů č. 35, tímto podávám

oznámení

o skutečnostech nasvědčujících tomu, že došlo ke způsobení škody obchodní společnosti, jejímž jsem statutárním orgánem, byl spáchán trestný čin podvodu podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, jehož se dopustil zatím neznámý pachatel tím, že na podkladě padělané plné moci a objednávky údajně vystavených společností LED, s. r. o., se sídlem v Zlíně, a poté, co se prokázal občanským průkazem na jméno Petr Dařbuján, nar. …….., vylákal od zaměstnanců mé společnosti HOKEJKA, s. r. o., tři sady brankářské hokejové výbavy, 50 hokejek a 100 puků, v celkové výši 249 534,- Kč, které postupně odebral ve dnech 10. 10. až 8. 1. 2010, aniž zaplatil za odebrané zboží. Nezaplacením za odebrané zboží způsobil škodu ve výše uvedené výši. Podrobnou specifikaci podvodně odebraného a nezaplaceného zboží a vyčíslení jeho hodnoty obsahuje příloha č. 1 tothoto oznámení. Po nezaplacení zboží jsem kontaktoval jednatele společnosti LED s.r.o., pana Jana Pituleho, který mi potvrdil, že dodané zboží si u nás společnost LED s.r.o. nikdy neobjednala a že Petr Dařbuján není s jejich společností v žádném pracovním ani jiném právním vztahu a že nikomu takovému ani neudělili plnou moc jednat jménem jejich společnosti, a že jej nezná. Padělaná plná moc společnosti LED, s. r. o. tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení. Údajná objednávka zboží od naší společnosti jsou v příloze č. 3. tohoto oznámení.
Na základě výše uvedených skutečností jsem přesvědčen, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění a prověření uvedených skutečností, které důvodně nasvědčují spáchání trestného činu podvodu. Zároveň tímto

žádám, 

aby mne policejní orgán do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměl o učiněných opatřeních.
V Brně dne 2. dubna 2010
                                                                                                                                          Petr Hubáček, jako jednatel
                                                                                                                                           společnosti HOKEJKA, s. r. o.

Přílohy dle textu:
1. Seznam odebraného zboží
2. Padělaná plná moc
3. Objednávka zboží


Vzor trestního oznámení ke stažení

sobota 3. září 2011

Rozvrh hodin

Školní rok začal, a proto přidáváme vzory aktuálních školních rozvrhů pro školní rok 2011/2012. Školní rozvrh se hodí jak prvňáčkům tak těm co se vrací znovu do školy. Pro prvňáčky máme vzor barevného rozvrhu. 

Rozvrh pro školáky obsahuje rozpis všech školních prázdnin ve školním roce 2011/2012. Pokud chcete pouze jednoduchý rozvrh, je pro vás určena třetí verze rozvrhu – černobílý rozvrh s časy hodina přestávkami.
Rozvrh hodin si můžete stáhnout jak v PDF připravený k vytištění, tak ve formátu .xls pro vlastní úpravu rozvrhu.

Rozvrh hodin vzor ke stažení a vytištění

Rozvrh hodin - program
K plánování rozvrhu slouží také speciální jednoduchý program, který si můžete stáhnout a vytvořit si vlastní rozvrh například pro termíny vašich kroužků pro nový školní rok i pro školní vyučování. Program pro tvorbu rozvrhu:

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz