neděle 11. září 2011

Trestní oznámení - vzor trestního oznámení

Trestní oznámení je podání v trestním právu směřující k zahájení úkonů v trestním řízení. Trestní oznámení je upraveno § 59 zákona č. 141/1961, trestního řádu. Trestní oznámení musí podle tohoto zákona obsahovat předepsané náležitosti. Vzor trestního oznámení si můžete stáhnout na konci článku.

Druhy trestního oznámení
Trestní oznámení může podat kdokoli, tedy fyzické i právnické osoby, zájmová sdružení a také orgány státní správy a samosprávy. Podle § 59 odst. 1 trestního řádu rozlišujeme tyto druhy trestních oznámení.
-          písemné
-          ústní do protokolu
-          telegrafické
-          telefaxem
-          dálnopisem
-          elektronicky
-          telefonem

Náležitosti trestního oznámení
Náležitosti trestního oznámení upravuje § 59 odst. 4 trestního řádu. Náležitosti trestního oznámení jsou tyto:
-          kterému orgánu činnému v trestním řízení je trestní oznámení podáváno
-          kdo jej činní
-          čeho se týká
-          co sleduje
-          datum
-          podpis

Počet stejnopisů při podání trestního oznámení je 1. K trestnímu oznámení musejí být přiloženy také přílohy, pokud na ně je v trestním oznámení odkazováno.


Vzor trestního oznámení


OZNÁMENÍ O SKUTEČNOSTECH NASVĚDČUJÍCÍCH TOMU, ŽE BYL SPÁCHÁN TRESTNÝ ČIN
(TRESTNÍ OZNÁMENÍ)

Policie České republiky
Obvodní oddělení Brno - sever
Příční 200/31
615 00 Brno-Zábrdovice

Věc: Oznámení Petra Hubáčka, jednatele společnosti HOKEJKA, s. r. o., se sídlem v Brně, o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin podvodu

Já, níže podepsaný Petr Hubáček, nar. …………., podnikatel, bytem Brno, U Puku č. 12, jsem společníkem a jednatelem obchodní společnosti HOKEJKA, s. r. o., se sídlem v Brně, Bruslařů č. 35, tímto podávám

oznámení

o skutečnostech nasvědčujících tomu, že došlo ke způsobení škody obchodní společnosti, jejímž jsem statutárním orgánem, byl spáchán trestný čin podvodu podle § 209 odst. 1 trestního zákoníku, jehož se dopustil zatím neznámý pachatel tím, že na podkladě padělané plné moci a objednávky údajně vystavených společností LED, s. r. o., se sídlem v Zlíně, a poté, co se prokázal občanským průkazem na jméno Petr Dařbuján, nar. …….., vylákal od zaměstnanců mé společnosti HOKEJKA, s. r. o., tři sady brankářské hokejové výbavy, 50 hokejek a 100 puků, v celkové výši 249 534,- Kč, které postupně odebral ve dnech 10. 10. až 8. 1. 2010, aniž zaplatil za odebrané zboží. Nezaplacením za odebrané zboží způsobil škodu ve výše uvedené výši. Podrobnou specifikaci podvodně odebraného a nezaplaceného zboží a vyčíslení jeho hodnoty obsahuje příloha č. 1 tothoto oznámení. Po nezaplacení zboží jsem kontaktoval jednatele společnosti LED s.r.o., pana Jana Pituleho, který mi potvrdil, že dodané zboží si u nás společnost LED s.r.o. nikdy neobjednala a že Petr Dařbuján není s jejich společností v žádném pracovním ani jiném právním vztahu a že nikomu takovému ani neudělili plnou moc jednat jménem jejich společnosti, a že jej nezná. Padělaná plná moc společnosti LED, s. r. o. tvoří přílohu č. 2 tohoto oznámení. Údajná objednávka zboží od naší společnosti jsou v příloze č. 3. tohoto oznámení.
Na základě výše uvedených skutečností jsem přesvědčen, že zde jsou důvody k zahájení úkonů trestního řízení směřujících k objasnění a prověření uvedených skutečností, které důvodně nasvědčují spáchání trestného činu podvodu. Zároveň tímto

žádám, 

aby mne policejní orgán do jednoho měsíce od podání tohoto oznámení vyrozuměl o učiněných opatřeních.
V Brně dne 2. dubna 2010
                                                                                                                                          Petr Hubáček, jako jednatel
                                                                                                                                           společnosti HOKEJKA, s. r. o.

Přílohy dle textu:
1. Seznam odebraného zboží
2. Padělaná plná moc
3. Objednávka zboží


Vzor trestního oznámení ke stažení

Žádné komentáře:

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz