pondělí 23. června 2008

Závěť nenapsaná vlastní rukou - jeden dědic, dva svědci

Přidáváme další vzor závěti, tentokrát nenapsaný rukou zůstavitele.

K uzavření závěti je potřeba alespoň dvou svědků. Alespoň jeden z těchto svědků by měl být nezávislou osobou, například notář. Níže uvedený vzor je univerzálním vzorem, kdy zůstavitel odkazuje veškerý svůj majetek pouze jedné osobě. Takto pojatá závě´t předpokládá, že zůstavitel nebyl sám schopen sepsat vlastnoruční závěť, nebo pověřil někoho jiného jejím sepsáním. Na závěti je ovšem nutný podpis zůstavitele a podpisy dalších nejméně dvou svědků, kteří byli přítomni v okamžiku, kdy zůstavitel závěť podepisoval.

Vzor univerzální závěti pro jednoho dědice se dvěma svědky ve formátu .doc ke stažení zdarma zde


Závěť

Já níže podepsaný ………………., rodné číslo ………., bytem v ………, ………., pořizuji pro případ své smrti a po zralé úvaze tuto závěť:
Dědicem veškerého svého majetku ustanovuji svoji sestru ……………, rodné číslo ………., bytem v ………., ………..

V ………. dne ………. 2008

Jméno, přímení a vlastnoruční podpis zůstavitelePotvrzujeme svým podpisem, že ............. před námi současně přítomnými svědky výše uvedenou závěť dnes vlastní rukou podepsal a výslovně projevil, že listina závěti obsahuje jeho poslední vůli.

V ………. dne ………. 2008

Jména, přímení a vlastnoruční podpisy alespoň dvou svědků


Vzor univerzální závěti pro jednoho dědice se dvěma svědky ve formátu .doc ke stažení zdarma zde

Žádné komentáře:

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz