pondělí 9. dubna 2012

Dohoda o uznání dluhu - vzor zdarma

Dohoda o uznání dluhu, které se také někdy říká dohoda o uznání závazku. Dohodou o uznání dluhu se snaží věřitel zajistit si nezpochybnitelně svojí pohledávku na dlužníkovi. Dohoda o uznání dluhu se uzavírá v případě fyzických osob podle § 558 občanského zákoníku. Součástí dohody o uznání dluhu bývá také splátkový kalendář.

Vzor dohody o uznání dluhu

Dohoda o uznání dluhu je poměrně jednoduchý dokument, ve kterém nesmí chybět označení věřitele a dlužníka, dále pak výše dluhu a důvod jeho vzniku. Součástí může být ujednání o splátkovém kalendáři, který může tvořit přílohu dohody, anebo být její součástí. Níže vám přinášíme vzor dohody uznání dluhu, která odkazuje na splátkový kalendář, jako na nedílnou součást dohody. Vzor splátkového kalendáře si můžete stáhnout zde – splátkový kalendář vzor.


Vzor dohody o uznání dluhu zdarma:


Dohoda o uznání závazku
(uzavřená dle § 558 občanského zákoníku)

Věřitel:           jméno
                        adresa
                        datum narození

(dále jen ,,věřitel“)

a

Dlužník:         jméno
                        adresa
                        datum narození

(dále jen ,,dlužník“)

Uzavřeli dle § 558 občanského zákoníku tuto

Dohodu o uznání závazku

1. Dlužník dluží věřiteli k dnešnímu dni celkovou částku …………….,- Kč poskytnutou jako …………………………….. (zde uveďte důvod vzniku závazku, například půjčka na bydlení)

2. Věřitel prohlašuje, že nebude po dlužníkovi požadovat žádný úrok, ani další navýšení bude-li dodržen níže uvedený splátkový kalendář, který tvoří nedílnou součást této dohody. Nebudou-li ovšem podmínky splátkového kalendáře dodrženy, vyhrazuje si věřitel právo na změnu tohoto svého rozhodnutí, s čímž dlužník souhlasí. Dlužník s výší dlužné částky vůči věřiteli souhlasí co do důvodu i výše, což svým podpisem pod touto dohodou a splátkový kalendář potvrzuje.

3. Účastníci této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

      4. Změny a doplnění této dohody jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou účastníků této dohody.

        5. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno.

6. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu účastníky.

Datum a místo: ...........................................................

           
                                                                      
..............................................                                                                ..............................................
              věřitel                                                                                                       dlužník        


Vzory ke stažení
Vzor dohody o uznání dluhu ke stažení zdarma - Dohoda o uznání dluhu

3 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Dohoda o uznání dluhu zde ke stažení není. Ke stažení je zde jen vzor pro Trestní oznámení.

Přesto za info děkuji :-D

Anonymní řekl(a)...

Opraveno. Už můžete stahovat dohodu o uznání dluhu.

Anonymní řekl(a)...

opravdu je tento vzor ve správném znění?? §558 OZ zní:

(1) V právním styku s podnikatelem se výrazu připouštějícímu různý výklad přisoudí význam, jaký má v takovém styku pravidelně. Není-li však druhá strana podnikatelem, musí ten, kdo se toho dovolává, prokázat, že druhé straně musel být takový význam znám.

(2) V právním styku podnikatelů se přihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví, ledaže to vyloučí ujednání stran nebo zákon. Není-li jiné ujednání, platí, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky, jinak se může podnikatel zvyklosti dovolat, prokáže-li, že druhá strana určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna.

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz