sobota 2. srpna 2008

Prominutí penále, prominutí trestu, prominutí sankce, vzor žádosti o prominutí zbytku trestu

Prominutí penále, prominutí trestu, prominutí sankce, vzor žádosti o prominutí zbytku trestu

Prominutí zbytku trest, sankce nebo penále. Přidáváme další, tentokrát dva, vzory určené k podání žádosti o prominutí. V prvním případě se jedná o žádost o prominutí (sproštění) poplatku za komunální odpad. Vzor žádosti je podle platné vyhlášky města Žacléř.

Vzor žádosti o prominutí poplatku za komunální odpad ve formátu .pdf ke stažení zdarma - žádost o prominutí poplatku

Druhý vzor se týká návrhu na upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel proti rozhodnutí správního orgánu hlavního města Prahy.

Vzor návrhu na upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel (MMHP) ve formátu .doc ke stažení zdarma - návrh na upuštění zbytku sankceNávrh na upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel


…………………………………………
jméno a příjmení

…………………………………………
adresa trvalého pobytu

………………………………………...
datum a místo narození

………………………………………..
rodné číslo

………………………………………..
datum uplynutí výkonu poloviny sankce


V Praze dne : ……………………..


Magistrát hlavního města Prahy
Odbor dopravních přestupků
Oddělení správního řízení I.
Jungmannova 35/29
111 21 P r a h a 1


Věc: Návrh na upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel

Podle ustanovení § 92 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, podávám návrh na upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uložené mi rozhodnutím správního orgánu MHMP ODP OSŘ I. ze dne ………………….. pod č.j.: …………………………… na dobu ……… měsíců se započtením doby od ……………….. … .

Podání návrhu odůvodňuji dosažením účelu uložené sankce ve smyslu ust. § 14 odst. 3 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Současně prohlašuji, že jsem se po dobu doposud vykonané sankce nedopustil(a) žádného protiprávního jednání, které by odůvodňovalo zamítnutí mého návrhu.


…………………………………………
podpis


Ověřil dne:
………………………………………………..


Vzory ke stažení
Vzor návrhu na upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel (MMHP) ve formátu .doc ke stažení zdarma - návrh na upuštění zbytku sankce

Vzor žádosti o prominutí poplatku za komunální odpad ve formátu .pdf ke stažení zdarma - žádost o prominutí poplatku

Žádné komentáře:

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz