sobota 2. srpna 2008

Žádost o informace podle zákona 123/1998 Sb., jak žádat o informace o životním prostředí

Žádost o informace, žádost o informace o životním prostředí, jak žádat o informace o ŽP

Žádost o informace o životním prostředí je specifická žádost, kterou přesně vymezuje zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Žádat informace o životním prostředí může kdokoli.

Lhůty pro vyřízení žádosti o informace o životním prostředí
Povinnost odpovědi instituce na žádost o informace o životním prostředí je omezena časově. Lhůty při vyřizování žádosti o informace o životním prostředí (ŽP) jsou následující:
 • V případě nesrozumitelné nebo příliš obecně formulované žádosti je žadateli do 15 dnů od obdržení žádosti zaslána výzva k jejímu upřesnění.
 • V případě, že je žádost podána u orgánu, jenž nemá dotyčnou informaci k dispozici, je jeho povinností sdělit žadateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti, že požadovanou informaci nemůže z tohoto důvodu poskytnout.
 • Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může orgán nejdříve, nejpozději však do 15 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
 • Informaci je třeba zpřístupnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti, ledaže by si zvláštní okolnosti výjimečně vynucovaly prodloužení této lhůty, nejvýše však do 60 dnů. O takových okolnostech a o prodloužení lhůty musí být žadatel před uplynutím 30denní lhůty vyrozuměn.
 • Pokud je zpřístupnění informace odepřeno, vydá orgán rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace. Toto rozhodnutí vydává orgán, který odepřel zpřístupnit informaci, nebo orgán, který je nadřízen právnické osobě, jež odepřela zpřístupnění informace. Toto rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od doručení žádosti.
Základní lhůta pro vyřízení žádosti o informace je tedy 30 dní, v případě zvláštních okolností ji může instituce prodloužit.

Omezení přístupu k informacím o životním prostředí
Jak je to s omezením přístupu k informacím o životním prostředí? Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí zná některé důvody, kdy může být vydání informace odepřeno. Takovými důvody podle § 8 jsou:

(1) Odepřeno bude zpřístupnění informace, pokud je vylučují předpisy
 • a) o skutečnostech utajovaných ve státním zájmu,
  b) o ochraně osobních nebo individuálních údajů a o ochraně osobnosti,
  c) o ochraně duševního vlastnictví,
  d) o ochraně obchodního tajemství.
(2) Informace nebude rovněž zpřístupněna, pokud
 • a) byla orgánu předána osobou, která k tomu nebyla podle zákona povinna a nedala předchozí písemný souhlas k zpřístupnění této informace,
  b) by zpřístupněním této informace o místě výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů nebo nerostů hrozilo jejich nepřípustné ohrožení, poškození nebo rušení,
  c) žadatel se domáhá informací opatřovaných v rámci přípravného řízení (vyšetřování) v trestních věcech, nebo se informace týká neukončených řízení a nepravomocných rozhodnutí o přestupcích a jiných správních deliktech,
  d) žádost byla formulována nesrozumitelně nebo příliš obecně a žadatel, ač byl k tomu vyzván, ji podle § 3 odst. 2 tohoto zákona nedoplnil, nebo jde o anonymní žádost.
(3) Dále je možno odepřít zpřístupnění informace, pokud
 • a) se týká dosud nezpracovaných nebo nevyhodnocených údajů,
  b) žádost je formulována zjevně provokativně nebo obstrukčně,
  c) žadatel již má požadovanou informaci prokazatelně k dispozici.
(4) Porušením obchodního tajemství není zpřístupnění informace označené za obchodní tajemství, pokud
 • a) se požadovaná informace týká působení provozní činnosti podnikatele na životní prostředí,
  b) hrozí bezprostřední ohrožení lidského zdraví a životního prostředí,
  c) požadovaná informace byla získána z prostředků z veřejných rozpočtů.
(5) Porušením práva na ochranu osobnosti není poskytnutí informace o původci činnosti znečišťující nebo jinak ohrožující nebo poškozující životní prostředí obsažené v pravomocném rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu.

(6) Pokud je to možné, zpřístupní se požadovaná informace po vyloučení utajovaných skutečností. O takovém zásahu a jeho důvodu musí být žadatel vždy při zpřístupnění informace uvědoměn.

(7) Právo odepřít zpřístupnění informace trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
Zákon upravuje skutečnost, kdy orgán (instituce), který žádáte o informace, vám požadovanou informaci neposkytne. V lepším případě vás o takové skutečnosti informuje prostřednictvím rozhodnutí o odepření zpřístupnění požadované informace. V horším případě vám nedá vědět vůbec nic. V takovém případě se má za to že se orgán rozhodl informaci odepřít. Podrobnosti upravuje opět zákon, konkrétně § 9 zákona o právu na informace o životním prostředí:

(1) Pokud je zpřístupnění informace odepřeno, vydá orgán rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace. Toto rozhodnutí vydává orgán, který odepřel zpřístupnit informaci, nebo orgán, který je nadřízen právnické osobě, jež odepřela zpřístupnění informace. Toto rozhodnutí musí být vydáno do 30 dnů od doručení žádosti.

(2) Rozhodnutí se nevydává v případě anonymní žádosti, nebo pokud žadatel podle § 3 odst. 2 tohoto zákona nedoplnil svou žádost, ač k tomu byl řádně a včas vyzván.

(3) Jestliže orgán ve stanovené lhůtě neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že rozhodl informace odepřít.

(4) Obdobně jako v odstavci 3 se postupuje v případě, kdy žadatel nesouhlasí s vyloučením utajovaných skutečností před zpřístupněním informace.

Pokud orgán odmítne informaci poskytnout samozřejmě se můžete proti odepření bránit a trvat na zpřístupnění požadované informace o životním prostředí. O tom zas příště...

Žádné komentáře:

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz