úterý 22. července 2008

Plná moc, vzor plné moci, plná moc formulář

Plná moc, vzor/formulář plné moci

Přidáváme vzor generální plné moci. Plnou moc upravuje občanský zákoník a lze ji zřídit mezi fyzickými a právnickými osobami v libovolné kombinaci.

Takzvanou generální plnou moc lze doporučit jen ve výjimečných a naléhavých případech. Pokud to není nevyhnutelné je lepší v plné moci vymezit přesné úkony, kterých se zmocnění týká tak, aby nemohlo dojít k zneužití plné moci či k nezamýšlenému jednání zmocněnce na úkor zmocnitele. Například při právním zastoupení lze vymezit plnou moc předmětem sporu.

Součástí udělení plné moci nemusí být podpis toho kdo plnou moc přijímá, přesto doporučujeme souhlas s přijetím plné moci doložit podpisem na plné moci samé. Vyhnete se tak případným dohadům, zejména s úředníky a orgány veřejné správy.

Zastoupení na základě plné moci upravuje občanský zákoník v § 31 takto:

§ 31
(1) Při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění.

(2) Při plné moci udělené právnické osobě vzniká právo jednat za zmocnitele statutárnímu orgánu této osoby nebo osobě, které tento orgán udělí plnou moc.

(3) Plnou moc lze udělit i několika zmocněncům společně. Není-li v plné moci udělené několika zmocněncům určeno jinak, musí jednat všichni společně.

(4) Je-li třeba, aby právní úkon byl učiněn v písemné formě, musí být plná moc udělena písemně. Písemně musí být plná moc udělena i tehdy, netýká-li se jen určitého právního úkonu.


Aktuální znění zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, naleznete zde.

Vzor všeobecné, takzvané generální plné moci nabízíme níže ke stažení zdarma.

Vzor plné moci ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor plné moci ve formátu .rtf ke stažení zdarma zdePlná moc
Já .............................., datum narození .......................
bytem .................................,

ZMOCŇUJI

pana/paní ..............................., datum narození ......................
bytem .................................,

k zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, dále jednat mým jménem, činit veškeré úkony včetně podávání písemných návrhů a žádostí, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních i či jiných řízení, přijímat plnění nároků a vymáhat neplnění povinností třetích osob, případně se nároků vzdávat, uzavírat smíry a narovnání.
Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V ..................... dne ....................

..................................
Zmocnitel

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:
V ..................... dne ....................

..................................
Zmocněnec

Vzor plné moci ve formátu .doc ke stažení zdarma zde
Vzor plné moci ve formátu .rtf ke stažení zdarma zde

Žádné komentáře:

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz