pátek 25. července 2008

Dohoda o sážkách ze mzdy

Srážky ze mzdy, dohoda o srážkách ze mzdy

Vzor dohody o srážkách ze mzdy uplatní zaměstnavatel v případě pokud se dohodne se zaměstnancem na úhradě vzniklé škody způsobené zaměstnancem.

Vzor dohody o srážkách ze mzdy ve formátu .doc ke stažení - Dohoda o srážkách ze mzdy


Dohoda o srážkách ze mzdy

Zaměstnavatel:
se sídlem IČ:
zastoupen:
tel., fax:

a

Zaměstnanec:
r.č.:
trvalé bydliště:

uzavírají tuto dohodu o srážkách ze mzdy

Zaměstnanec ................. je zaměstnán u společnosti ........................ na pracovní pozici ................................. Zaměstnanec uzavřel dne .................... dohodu se zaměstnavatelem, ve které se zavázal zaplatit svému zaměstnavateli z titulu odpovědnosti za škodu, kterou mu způsobil svým zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů částku .................... Kč v pravidelných měsíčních splátkách ................ Kč měsíčně počínaje dnem .....................

Zaměstnanec souhlasí, aby zaměstnavatel k uspokojení tohoto nároku prováděl pravidelné srážky ze mzdy v částce ................... Kč měsíčně počínaje dnem ..................... až do zaplacení celé dlužné částky.

Smluvní strany tímto berou na vědomí, že v žádném měsíci nesmí srážky ze mzdy činit více, než by činily při provádění výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu.
V .................................... dne .........................

......................................................... ...........................................................................................
...........podpis zaměstnance........................................... ........... podpis zaměstnavatele

Vzor dohody o srážkách ze mzdy ve formátu .doc ke stažení - Dohoda o srážkách ze mzdy

Žádné komentáře:

 
PageRank ukazatel optimalizace PageRank.cz